KLAGOMÅL

Om vi inte gör det vi ska

 

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Försäkringshuset levererat är det nödvändigt att Du hör av Dig så snart som möjligt.

 

När Du vill klaga, bör Du först och främst vända Dig till den medarbetare på Försäkringshuset som Du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle Du fortfarande vara missnöjd efter detta kan Du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Försäkringshuset.

 

När Du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om Du anger vilka medarbetare på Försäkringshuset Du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

 

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara Ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av Ditt ärende.

 

Försäkringshusets ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

 

Om Du inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ärendet behandlat kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i Din kommun.

 

Kontaktuppgifter klagomålsansvarig:

Försäkringshuset i Jämtland AB

Att. Klagomålsansvarig Håkan Lycke

Box 14

831 21  Östersund

 

Om en tvist skulle uppstå mellan Dig och Försäkringshuset finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Försäkringshuset är registrerat i Östersund vänder Du Dig i första hand till Östersunds Tingsrätt.

 

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra sig i samband med Försäkringshusets försäkringsförmedlarverksamhet. Drabbas Du av skada eller ekonomisk förlust där Du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har Du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om Du vill kräva skadestånd måste Du underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid, från det att Du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid, förfaller rätten till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år från förmedlingstillfället.

Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada är 1 300 380 euro och den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750 euro.


Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

 

Försäkringen är tecknad hos HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

 

Kontaktuppgifter:

Sedgwick Sweden AB Telefon: 08-98 33 60 E-post: info@se.sedgwick.com Webbadress: www.nordeuropa.se, www.sedgwick.com/solutions/global/se


Ansvarsförsäkring för värdepappersaffärer

Garantum Fondkommission AB som Försäkringshuset är anknutet ombud till har sin ansvarsförsäkring tecknad hos Zurich Insurance plc (Irland) (publ). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Garantum Fondkommission agerande har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot Zurich Incurance pls. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är två (2) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 10 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Garantum Partner AB.

Om du som kund vill framföra klagomål mot Garantum Fondkommission vänligen kontakta Garantum Fondkommission AB:s klagomålsanvariga (Johan Andersson,Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm) alternativt klagomal@garantum.se.

Telefon: 063 - 57 40 80  -  E-post: info (a) fhuset.se